• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg

HJEMMESIDE FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Forslag til vedtægtsændringer VUF generalforsamling

 

Her følger bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer som behandles på den kommende generalforsamling.

(Bestyrelsens forslag er markeret med gult)

 

Vedtægter for Vedsted Ungdomsforening, Stiftet 26. april 1924.

 

 

§ 1

 

 

Foreningens navn er Vedsted Ungdomsforening. Stiftet 26.4.1924.

 

 

§ 2

 

Nuværende:

 

Foreningens område er Vedsted Sogn og nærmeste omegn og foreningen har sæde i Klubhuset, Skovbyvej, 6500 Vojens. Større arrangementer afholdes for så vidt muligt på Vedsted Landbohjem.

 

Nye forslag:

 

Foreningens område er Vedsted Sogn og nærmeste omegn, dermed hjemhørende i Haderslev Kommune og foreningen har sæde i Klubhuset, Skovbyvej, 6500 Vojens. Større arrangementer afholdes for så vidt muligt i Vedsted.

 

 

§ 3

 

 

Foreningens formål er at samle unge og ældre til idræt og anden sund motion, samt gennem fester og andre arrangementer at styrke og bevare sammenholdet i Vedsted Sogn og nærmeste omegn.

 

 

§ 4

 

 

Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som medlem kan optages enhver. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 

 

§ 5

 

 

Nuværende:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen. Efter 1 års forløb afgår 3 medlemmer ved lodtrækning og derefter skiftevis 3 og 4. Genvalg kan finde sted. Der vælges 2 suppleanter. Der forudsættes at unge og ældre er nogenlunde ligelig repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og kasserer.

 

Nye forslag:

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen. Efter 1 års forløb afgår 3 medlemmer ved lodtrækning og derefter skiftevis 3 og 4. Genvalg kan finde sted. Der vælges 2 suppleanter. Der forudsættes at unge og ældre er nogenlunde ligelig repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og kasserer. Kasseren er ikke pålagt at være en del af bestyrelsen. Såfremt kasseren vælger ikke at være aktivt medlem, skal der ved generalforsamlingen sikres at bestyrelsen består af 7 medlemmer.

 

 

§ 6

 

 

Medlemsbidraget fastsættes af bestyrelsen for hvert år.

 

 

§ 7

 

 

Foreningen højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i jan/feb. måned og annonceres i Dit Sted eller i lokalavisen og på www.vedsted.info med mindst 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år har stemmeret. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af de fremmødte), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt ændringer af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

 

 

Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages, dog skal alle afstemninger om personer foregå skriftlig. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

 

 

§ 8

 

 

Nuværende:

 

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Valg af protokolfører.

 

3. Aflæggelse af beretning.

 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

 

5. Behandling af forslag.

 

6. Valg af      a) bestyrelsesmedlemmer

 

                                            b) Suppleanter

 

                                            c) Secretor

 

                                            d) revisorsuppleanter

 

7. eventuelt

 

Nye forslag:

 

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Valg af protokolfører.

 

3. Aflæggelse af beretning.

 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 

5. Behandling af forslag.

 

6. Valg af      a) Bestyrelsesmedlemmer

 

                                            b) Suppleanter

 

                                            c) Revisorer

 

                                            d) Revisorsuppleanter

 

7. Eventuelt

 

 

§ 9

 

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

 

§ 10

 

 

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller kasserer, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

 

 

§ 11

 

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 

§ 12

 

 

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

 

 

§ 13

 

 

Foreningen regnskabsår går fra 1/1 til 31/12 og senest 15. januar afgiver bestyrelsen driftsregnskabet og status til revisorerne.

 

 

§ 14

 

 

Til at revidere regnskabet vælges 2 revisorer ved generalforsamlingen.

 

 

§ 15

 

 

Nuværende:

 

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden flg. ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. (Se indkaldelse § 7). Ophører foreningen at eksistere, skal foreningens midler overdrages til en fond bestående af foreningens pengeinstitut og to netop afgåede bestyrelsesmedlemmer. Denne fond skal, såfremt der startes en ny forening inden for to år i området med samme formålsparagraf som Vedsted Ungdomsforening, overdrage midlerne til denne.

 

Er der ikke indenfor disse år oprettet en sådan forening, skal foreningens midler bruges til et alm. nyttigt formål i foreningens område.

 

Ved foreningens ophør eller udmelder den sig af amtsforeningen, skal samtlige derfra modtagne midler tilbageleveres amtsforeningen.

 

Nye forslag:

 

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden flg. ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. (Se indkaldelse § 7). Ophører foreningen at eksistere, skal foreningens midler overdrages til en fond bestående af foreningens pengeinstitut og to netop afgåede bestyrelsesmedlemmer. Denne fond skal, såfremt der startes en ny forening inden for to år i området med samme formålsparagraf som Vedsted Ungdomsforening, overdrage midlerne til denne.

 

Er der ikke indenfor disse år oprettet en sådan forening, skal foreningens midler bruges til et alm. nyttigt formål i foreningens område.

 

 

§ 16

 

 

Al idrætsudøvelse sker på eget ansvar.

 

 

§ 17

 

 

Nuværende:
De forskellige idrætsafd. Vælger selv et udvalg til at varetage det daglige arbejde. I disse udvalg skal bestyrelsen være repræsenteret med mindst et medlem.

 

Nye forslag:

 

De forskellige afdelinger vælger selv et udvalg til at varetage det daglige arbejde. I disse udvalg skal bestyrelsen være tilknyttet med mindst en kontaktperson.

 

 

§ 18

 

 

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningens indgående forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

 

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over kontingentsforpligtelsen.

 

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.