• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg

HJEMMESIDE FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Generalforsamling - Formandsberetning

Formandsberetning ved Landsbyforening generalforsamling 2014.

Som optakt til dette års formandsberetning, vi jeg gerne præsentere den bestyrelse, der siden sidste års generalforsamling har styret skibet, udstukket kursen og fastholdt retningen: Niels Lund (næstformand), Dorte Ipsen (sekretær), Heidi Thomsen, Jesper Lorenzen, Gert Karkov, Tora Djernæs og undertegnede (formand).

Hvad så med kassererfunktionen - hvem tager sig af økonomien? - vil nogen måske spørge.

I flere år varetog Ole Mikkelsen funktionen som kasserer i egenskab af at være bestyrelsesmedlem. Da Ole stoppede som bestyrelsesmedlem, tilbød han at fortsætte som kasserer, og det tilbud tog bestyrelsen naturligvis imod. I takt med at Landsbyforeningen i 2013 overtog driftsansvaret for Fælleshuset, blev kassererfunktionen mere omfattende, hvilket medførte, at Ole ønskede at stoppe som kasserer. Heldigvis meldte Kurt Busch sig på banen, og han er i dag foreningens kasserer. Tusind tak til Ole for en stor indsats gennem mange år, og tak til Kurt for at løse opgaven i dag.

Nye tider
Hvor Landsbyforeningen for få år siden var som et lækkert sejlskib, der primært manøvrerede i kendte farvande, er foreningen i dag som et containerskib, der rummer et utal af muligheder, løse mange forskellige opgaver og manøvrerer i nye farvande. Ændringen fra sejlskib til containerskib har naturligvis krævet store ressourcer - arbejdsmæssige såvel som økonomiske - men selv om vi ikke på alle områder er kommet i havn, så er vi nået dertil, hvor maskinrummet fungerer, kursen holdes, og vi kan endda på nogle områder slå autopiloten til.

Lokal opbakning
Landsbyforeningen hviler i meget høj grad på det, som er kendetegnende for lokalområdet: Fælleskab og lokalt engagement. Disse kendetegn ser vi tydeligt, når konkrete opgaver skal løses. Ved den årlige affaldsindsamling i april måned, tager flere borgere del i projektet her i Vedsted end i hele Haderslev By. Samme opbakning ser vi, når Friluftsbadet skal istandsættes, badebroen i vinterhi, Fælleshuset renoveres eller andre opgaver skal løses. Denne opbakning, der her kommer til udtryk, er i høj grad den energi, der driver containerskibet, og som gør det til en fornøjelse at gå på broen.

Med den opbakning, der er til den årlige landsomfattende affaldsindsamling her i Vedsted, er det naturligt, at vi også skal være med i år. Sæt derfor gerne allerede nu kryds i kalenderen ved søndag den 27. april og vær med til at gøre det pænt langs alle veje og stier i vores lokalområde. Landsbyforeningen sørger for alt det praktiske og byder på grillpølser og drikkevarer, når arbejdet er vel udført. Herfra skal lyde en tak til Svend Hansen, Vedbøl, for at stå for registrering, officiel tilmelding mv. ved Danmarks Naturfredningsforening.

Kommunikation
En væsentlig opgave for Landsbyforeningen er at sikre god information til borgerne om aktiviteter i lokalområdet. Lokalbladet Dit Sted og hjemmesiden www.vedsted.info er de platforme, som Landsbyforeningen benytter sig af i forhold til at viderebringe nyheder fra lokalområdet. Dit Sted udkommer seks gange årligt i et oplag på 550 eksemplarer og husstandsomdeles i hele lokalområdet. Bladet hviler økonomisk i sig selv takket være faste økonomiske tilskud fra menighedsrådet, VUF, Ringriderforeningen og Vandværket samt indtægter fra annoncer. Tak til samarbejdspartnere og annoncører for opbakning.

Ved de første par udgivelser fungerede Jens Clausen og jeg som redaktører. Siden har jeg selv klippet og klistret - i computermæssig forstand. Siden midten af 2013 har Kurt Busch haft ansvaret for opsætning og udgivelse. Distributionen af bladet klares af en stor gruppe borgere - tak til alle og en særlig tak til Jette Lund og Glennie Rønnow for at koordinere distributionen.

Vi kom lidt uheldigt afsted tidligere på året, da det kunne opfattes sådan, at vi også fra foreningens side forventede, at de der delte bladet ud, også lige skulle sælge medlemskort for landsbyforeningen. Her var der en brist i kommunikationen, og det beklager jeg. En ting er at dele blade ud, noget andet er at sælge medlemskort.

Endnu engang tak til alle, der hjælper med Dit Sted. Jeg håber, I også er med fremover.

Hjemmesiden www.vedsted.info er efter en lidt træg start nu blevet en succes. Alle kan i princippet lægge nyheder på hjemmesiden, og takket være det nye nyhedsmodul, der betyder, at der automatisk sendes en mail ud til alle tilmeldte adresser, når der lægges nyheder på hjemmesiden, er hjemmesiden et godt redskab til en hurtig udbredelse af nyheder. Hjemmesiden rummer kalender, galleri og nyttige informationer og målet er selvfølgelig at den altid er opdateret. Tak til alle, der benytter siden.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at opfordre alle, der endnu ikke et tilmeldt vores nyhedsservice til at lægge vejen forbi www.vedsted.info og klikke på "Tilmeld Nyhedsservice".

Fælleshuset
Fælleshuset, som danner rammen om denne generalforsamling, har være det helt store indsatsområde igennem de seneste par år.

Efter en meget lang proces lykkedes det i 2013 at få en partnerskabsaftale på plads med Haderslev Kommune. I flg. aftalen står Landsbyforeningen for den daglige drift af den gamle skolebygning og modtager et årligt tilskud på kr. 200.000 fra Haderslev Kommune.

I bestyrelsen brugte vi en del tid på at drøfte, hvad huset skulle hedde. I bestyrelsen ser vi huset som hele lokalsamfundets hus - vores fælles hus. Deraf navnet.

Aktivitetsniveauet i Fælleshuset er meget stort. Vi har fra bestyrelsens side besluttet, at vi med alle brugere vil indgå en brugerkontrakt, der klart definere formålet med anvendelsen og de forventninger, som vi gensidigt har til hinanden.

Den væsentligste brugeraftale er indgået med Børnehuset Møllesøen - den børnehave, vi deler hele det store hus med. Brugeraftalen beskriver en lang række forhold omkring dagligdagen i det fællesskab, der er mellem Fælleshuset og Børnehaven. Det drejer sig om økonomisk forhold, og ikke mindst børnehavens ret til at benytte f.eks. gymnastiksal og Multirum.

Dagplejerne har deres gang i Fælleshuset. Det samme har VUF, knipledamerne, Landsbyforeningen og den nye fritidsklub på 1. sal. Også her danner brugeraftaler rammen for samarbejdet.

Fritidsklubben er i sig selv en succeshistorie, og vi er i bestyrelsen meget glade for, at Line og Lisbeth tog initiativ til oprettelsen af klubben og at de i dag driver klubben. Vi forsøger at støtte fritidsklubben bl.a. ved at afsætte midler til istandsættelse og indretning af lokaler. Vi hjælper med regnskab og arbejder netop nu på at hjælpe med alt det formelle i forhold til bl.a. kommunen.

Sidst men ikke mindst har vi netop indgået en brugeraftale med menighedsrådet, der betyder, at menighedsrådet pr. 1. juli overtager de to tidligere klasselokaler i stueplan samt et kontor på 1. sal.

I modsætning til alle andre brugere, så betaler menighedsrådet leje for lokalerne, men i modsætning til alle andre har menighedsrådet også udvidet brugsret over lokalerne. Udvidet brugsret betyder ikke, at andre ikke kan få adgang til lokalerne, men det betyder, at menighedsrådet skal sige OK, før andre kan låne lokalerne. Lejeindtægten skal primært dække forbrug af lys, vand og varme samt rengøring. I forbindelse med indgåelsen af brugeraftalen med menighedsrådet, er det også aftalt, at menighedsrådet betaler for istandsættelse af lokalerne, en istandsættelse, der ud over malerarbejde også omfatter forsatsruder og gardiner. Dette arbejde udføres af frivillige og Landsbyforeningen modtager en donation for indsatsen - det er en fantastisk ordning.

Selv om der er et højt aktivitetsniveau i huset, er der plads til mere og dermed til flere brugere. Jeg er overbevist om, at flere vil komme til. Vi har bl.a. indledt drøftelse med spejderne og vi byder gerne andre indenfor.

Alle i lokalområdet kan benytte Fælleshuset. Andre er også velkomne, men her beder vi om penge til bl.a. forbrug og rengøring. En friskole fra Aabenraa benyttede sidste år Fælleshuset til overnatning i forbindelse med en Hærvejsmarch. På hjemmesiden www.vedsted.info kan man læse meget mere om Fælleshuset, regler og retningslinjer.

Når man kommer indenfor i Fælleshuset, kan man ikke undgå at lægge mærke til, at huset er blevet shinet op. Der er spartlet og malet, lappet huller og sat i stand - alt sammen udført af frivillige med Ole Olesen i spidsen. Tusind tak for jeres kæmpe indsats. Jeres bidrag er guld værd.

Ole er Fælleshusets pedel. Det er ham, der står for rengøring og iøvrigt holder øje med, at huset har det godt. Til at hjælpe sig har Ole en medarbejder ansat i mikroflex ordning. Ordningen er betalt af kommunen.

I Fælleshuset har vi netop fået installeret fibernet og i løbet af kort, tid vil der være internetadgang i alle rum.

I Multirummet er der kommet nye møbler, gardiner og service til ca. 50 personer. Dette er blevet muligt takket være kr. 40.000 fra Landdistriktsmidlerne.

Fælleshuset er blevet en succes. Det var trist, at vi mistede skolen her i Vedsted, men vi har formået at holde liv i huset, og jeg vil på Landsbyforeningens side gerne byde alle indenfor.

Badebroen ved Vedsted Sø
I flere år har Landsbyforeningen arbejdet på at istandsætte Friluftsbadet ved Vedsted Sø. Vi skaffede i 2012 penge til en ny badebro, og vi arbejder ihærdigt på at skaffe penge til udskiftning af de pontoner, der holder broen flydende. Herfra skal lyde en tak til Jens Clausen og hele den store flok af frivillige, der har sat broen i stand og som passer på den. Tak til de mere end 50 frivillige, der som Søravne, passer på hele området omkring Vedsted Sø.

Ny besætning på skibet
Jeg sammenlignede indledningsvis Landsbyforenigen med et stor skib. Et sådant skib kræver en stor besætning og det kræver, at der er nogen, der vil være med til at styre skibet og tage ansvar for de enkelte dele af det. I aften går kaptajnen fra borde - ikke som på Costa Concodia, fordi skibet er ved at synke - men fordi kaptajnen har fået en ny opgave med at styre et endnu større skib.

Jeg stopper som formand, og samtidig forlader Heidi og Jesper bestyrelsen. Vi forlader en bestyrelse præget af godt samarbejde og et godt sammenhold. Vi forlader en velfungerende forening.

Vores exit giver plads til nye kræfter ved roret.

Vi har fra bestyrelsens side på de seneste kontaktet flere borgere i området for at høre, og de vil være med ombord. Rigtig mange har meldt positivt tilbage, at de gerne vil tage del i konkrete projekter. Det er positivt, og jeg vil på bestyrelsens vegne gerne opfordre alle, der har lyst til at tage ansvar for et konkret projekt om at melde sig på banen. For vi får brug for flere på skibet. Vi får brug for nye medlemmer til bestyrelsen, og vi får brug for nogen, der vil tage ansvaret for konkrete projekter. Det kan være alt fra at grille pølserne i forbindelse med affaldsindsamlingen, hjælpe i Fælleshuset eller tage del i det nyeste projekt, hvor Landsbyforeningen har sagt ja til at hjælpe ved et stort svømmestævne ved Vedsted Sø den 5. juli

Derfor en klar opfordring: Meld jer ombord - kontakt bestyrelsen.

Turisme i Vedsted
Som afslutning på denne formandsberetning, vil jeg gerne fortælle om det seneste tiltag fra foreningens side: Turisme i Vedsted.

Lokalområdet er præget af en lang række attraktioner, et aktivt erhvervsliv, en unik historie og en fantastisk natur. Alle ved at Vedsted Sø på en god sommerdag er et trækplaster, og alene på Sluk Efter Kro er der på årsbasis mere end 20.000 overnatninger. Det var baggrunden for, at vi for nylig nedsatte en arbejdsgruppe, med det formål at sætte fokus på turismen i lokalområdet.

Arbejdsgruppen har indsamlet data og har drøftet mulige turisttiltag. Dette vil vi sætte fokus på efter den ordinære generalforsamling. Til at hjælpe supplere dette punkt har vi inviteret en medarbejder fra Visit Haderslev - Helle Schack - velkommen til!

Jeg vil slutte denne beretning med at takke mine kolleger i bestyrelsen for et godt samarbejde og takke alle i lokalområdet for opbakning til bestyrelsens arbejde.

Jeg glæder mig personligt til at følge bestyrelsens arbejde fremover og jeg vil som medlem af byrådet meget gerne være med til at støtte en positiv udvikling her i lokalområdet.

Vedsted den 19. marts 2014

Henrik Rønnow
Formand for Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn.

.